تلفن تماس : 5125 - 041
امداد آسانبر ایرانیان

امداد آسانبر ایرانیان

یک سایت See-Theme دیگر

پروژه های اجرا شده

تاریخ انتشار :1399/4/9

آسانسور ، مشاوره ، طراحی ، نصب و سرویس نگهداری

 

 سیستم ماشین بر هیدرولیک با ظرفیت 5000 کیلوگرم و13 توقف ساختمان پزشکان امین کوی گلباد دو دستگاه کارفرما جناب دکتر عبدوی و دکتر شکوری

 درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان ملکان 3 توقف با سیستم گیرلس 21 نفره زیالبگ آلمان.

 درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان عجب شیر 3 توقف با سیستم گیرلس 21 نفره زیالبگ آلمان.

 مجتمع تجاری کثیری تبریز 3 توقف با سیستم گیرلس 21 نفره ویتور آلمان.

 سیستم ماشین بر هیدرولیک با ظرفیت 5000کیلوگرم و 3 توقف ساختمان نمایندگی تویوتا کوی ولیعصر ایرداک .

 سیستم ماشین بر هیدرولیک با ظرفیت 5000 کیلوگرم و 2 توقف اتوگالری رضا کوی ولیعصر .

 ساختمان مرکزی سازمان تامین اجتماعی شهرستان آذرشهر 3 توقف با سیستم گیرلس 13 نفره زیالبگ آلمان.

 مجتمع پزشکی برج گلباد 13 توقف 2 دستگاه با سیستم گیرلس13 نفره زیالبگ آلمان دو دستگاه.

 مجتمع تجاری سهند بنیاد مسکن انقالب اسالمی مراغه 9 توقف 2 دستگاه با سیستم گیرلس 12و16 نفره هوبر ایتالیا.

 مجتمع مسکونی دکتر اسماعیلی ولیعصر 11 توقف با سیستم گیرلس 10 نفره هوبر ایتالیا.

 مجتمع مسکونی مهندس زنوزی ولیعصر 9 توقف با سیستم گیرلس 16 نفره هوبر ایتالیا.

 آسانسورهای دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان اهر 2 دستگاه با سیستم )گیرلس( 12 نفره آلبرتوساسی ایتالیا.

 پروژه آقای دکتر ترابی شهرک رشدیه سیستم گیرلس 8 نفره MRL هوبر ایتالیا.

 هتل ایرانیان تبریز شهرک باغمشه 2 دستگاه 11 توقف با سیستم آلبرتوساسی ایتالیا.

 برجهای سروستان شهرک باغمیشه تبریز 16 توقف 12 دستگاه.

 برجهای مسکونی یادمان تبریز 12 توقف 4 دستگاه .

 برجهای مسکونی آسمان میرداماد 12 توقف 4 دستگاه

 مجتمع 306 واحدی بوستان بنیاد مسکن انقالب اسالمی اهر 16 دستگاه 5 توقف.

 مجتمع 200 واحدی زیتون بنیاد مسکن انقالب اسالمی بناب 8 دستگاه 5 توقف.

 مجتمع 198 واحدی آذران شهرسهند بنیاد مسکن انقالب اسالمی تبریز 11 توقف2 دستگاه .

 ساختمان مرکزی شرکت جهاد تحقیقات سهند تبریز و چندین پروژه مربوط به آن شرکت .

 طراحی و اجرای از صفر تا صد آسانسورهای آموزشی سازمان فنی و حرفه ای استان)قراملک( در سال 85.

 بازسازی کامل پروژه ساختمان بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان شرقی 7 توقف 2 دستگاه .

 پله برقی های مجتمع تجاری سهند بنیاد مسکن انقالب اسالمی مراغه 4 دستگاه برند